Samen bouwen aan een sportieve toekomst

Sportakkoord II “sport versterkt”
Met Sportakkoord II ‘sport versterkt’ wordt de sportsector en gemeenten gestimuleerd om de sportsector te versterken, te stimuleren het bereik te vergroten (meer deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers) en de zichtbaarheid van de maatschappelijke waarde van sport en topsport te vergroten. Ook in Ermelo is er gewerkt aan een nieuw sportakkoord en hierin zijn ook de vier maatschappelijke opgaven waar de gemeente Ermelo voor staat geformuleerd. Deze opgaven staan in relatie met de levensfasen van de inwoners;

 • kansrijk opgroeien
 • op weg naar samenredzaamheid
 • perspectief op (on)betaald werk
 • Zelfstandig thuis.

Aanvraag ondersteuning nieuw initiatief
Om impact te kunnen maken binnen deze opgaven dagen wij Sport- en beweegaanbieders uit om in samenwerking met elkaar zoveel mogelijk bij te dragen aan deze opgaven door middel van een passend sport- of activiteitenaanbod. Hier zijn beperkte (financiële) middelen voor beschikbaar. Sport- en beweegaanbieders kunnen zelf met plannen komen en dienen via het aanvraagformulier bij Interactie. Interactie beoordeelt samen met het leefbaarheidsteam en de gemeente het plan en kennen hier middelen aan toe. Er is sprake van een zorgvuldige afweging waarbij we de activiteiten toetsen aan de opgaven en ambities en waarbij we trachten het belang van alle sport- en beweegaanbieders zoveel mogelijk mee te nemen.

In de aanvraag geef je als sport- en beweegaanbieder aan om wat voor activiteit het gaat, de doelstelling, de duur en aan welk thema (vanuit het sportakkoord en/of aan welke maatschappelijke opgave van Ermelo) de activiteit bijdraagt. Thema’s van het sportakkoord zijn: Inclusie en diversiteit, sociaal en veilig sporten, vitale sportaanbieders, vaardig in bewegen, ruimte voor sport en bewegen, maatschappelijke meerwaarde (top)sport. Door actief samenwerking te zoeken tussen partners zoals, het leefbaarheidsteam, welzijnspartijen, scholen, welzijnspartijen, gemeenten en sport- en beweegaanbieders vergroten we de slagkracht en maken we meer impact op de lokale en landelijke opgaven.

Sportakkoord services
Naast het uitvoeringsbudget kan er vanuit het sportakkoord ondersteuning voor sport- en beweegaanbieders worden ingezet. Dit noemen we Sportakkoord services. Deze ondersteuning richt zich op alle soorten vrijwilligers binnen een sport- en beweegaanbieder. Hierbij valt de denken aan bijvoorbeeld:

 • Informatie over duurzame accommodatie
 • Jouw sportclub klaar voor de toekomst
 • Ledenbinding
 • Presteren met communiceren
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Voorlichting sportiviteit en respect
 • Sociaal veilige sportomgeving
 • Inclusie en diversiteit
 • Gezonde sportomgeving

Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops voor ondernemers, clubbestuurders, clubkader en trainer-coaches, denk aan: Omgaan met pesten, diverse sportspecifieke trainersopleidingen, Nijntje beweegdiploma, Code goed sportbestuur en een beetje opvoeder.

Sandra Rakhorst van Interactie en/of de accountmanager van jouw sportbond kan je adviseren welke service past bij jouw wensen. Wij denken graag met jullie mee. Heb je vragen stuur Sandra Rakhorst dan een mailtje.

Let op: van een aantal services worden de volledige kosten vergoed, maar voor een aantal geldt ook een eigen bijdrage.

Vul het aanvraagformulier in

Lees het complete Ermelose Sportakkoord