Raad van Commissarissen

De kern van Interactie

De gemeente Ermelo is 100% aandeelhouder van Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. De gemeente is verantwoordelijk voor het sportbeleid binnen Ermelo. Een AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) en de RvC (Raad van Commissarissen) houdt toezicht op de directie en het management van Interactie.

De RvC krijgt in deze governancestructuur ook een belangrijke rol, waarbij naast toezicht ook de werkgeversrol, advies- en ambassadeursfunctie een rol speelt. Gemeente Ermelo en de RvC geven de opdracht aan Interactie tot uitvoer van het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties en het organiseren van sportieve activiteiten en initiëren van beweegprogramma’s.

Daarnaast stimuleren we onze inwoners te spelen, sporten en bewegen en streven we naar een gezonde leefstijl voor iedereen. Handelend vanuit onze kernwaarden professioneel, lerend, resultaat gericht en flexibel.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V., staat de directie terzijde met advies en heeft een klankbordfunctie. De RvC volgt kritisch het functioneren van het bedrijf en van de directie. Daarnaast richt de RvC zich op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. De RvC is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren.

De RvC bestaat uit drie leden, die ieder kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines meebrengen en grote affiniteit hebben met de gemeente Ermelo en haar inwoners.

De RvC wordt gevormd door:

  • De heer J. (John) van der Starre, in 2019 benoemd tot voorzitter van de RvC
  • De heer E.T.M. (Erik) Molenschot, in 2019 benoemd tot commercieel bestuurslid
  • De heer R. (Richard) van Hussel, in 2019 benoemd tot financieel bestuurslid

Door mutaties bij vervangingen moet er een nieuw schema voor de zittingsperiodes worden vastgesteld.